• Ferritin CLIA
 • Vitamin B12 CLIA
 • T4 IFU
  Folate CLIA
 • FT3 IFU
  Vitamin D CLIA

Porrima™ CLIA solution

for anemia, bone, diabetes and other diseases

 

 

 • PTH CLIA
 • C-Petide CLIA
 • T4 IFU
  Insulin CLIA
 • Total IgE CLIA

Microplate ELISA solution

for anemia, bone, diabetes and other diseases

 

 

 • Ferritin ELISA
 • Vitamin D ELISA
 • T4 IFU
  ANA Screen ELISA
 • FT3 IFU
  Total IgE ELISA
 • Ferritin FIA
 • Vitamin B12 FIA
 • Folate FIA
 • Vitamin D FIA

Infinosis™ FIA solution

for anemia, bone, diabetes and other diseases

 

 

 • HbA1c FIA
 • Total IgE FIA
 • mALB FIA